آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای)

 شماره۳-۹۸

شرکت احیاء استیل فولاد بافت به شماره ثبت ۱۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۰۵۸۳ درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نماید.

۱- مناقصه گزار: شرکت احیاء استیل فولاد بافت

۲- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات شبکه و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری

 

 ۳- مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

الف- به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر

ب- وجه نقد واریز شده به شماره شبا IR880640014299700332188001 بانک گردشگری

۴-زمان دریافت، تحویل و بازگشایی اسناد مناقصه: مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ و زمان تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ و زمان بازگشایی اسناد ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۵-محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان بایستی جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ یک میلیون ریال به شبا IR880640014299700332188001 بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فولاد بافت واریز و جهت دریافت اسناد مناقصه به روش های ذیل اقدام نمایند.

الف- مراجعه به سایت www.baftsteelco.ir و دانلود اسناد

ب- مراجعه حضوری به آدرس : تهران – چهار راه جهان کودک – کوچه کمان – پلاک ده – طبقه چهارم – دفتر شرکت احیاء استیل فولاد بافت

۶-سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

۷- هزینه آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: ۰۳۴۴۲۴۲۹۲۰۴ ۰۲۱۸۸۶۵۲۴۷۳